سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
جامعة المصطفی(ص) العالمیة 
مدرس 
1386/07/01 
ادامه دارد 
مدریس فوق برنامه 
همکاری 
مؤسسه علمی فرهنگی افق نوین 
فنی 
1385/12/23 
ادامه دارد 
امور تبلیغی و فرهنگی  
همکاری 
مؤسسه علمی فرهنگی و آموزشی نوید فردا 
مسئول سایت 
1385/05/15 
1389/12/29 
برنامه نویسی و مدیریت وبسایت 
تدریس 
جامعة المصطفی(ص) العالمیه ـ واحد فوق برنامه 
مدرس 
1386/07/01 
ادامه دارد 
برنامه های کاربردی کامپیوتر