آلبوم من ◂ کارشناسی در نشست
در نشست علمی با موضوع عاشورا وهمگرایی اسلامی در افغانستان به عنوان کارشناس