آلبوم من ◂ تدریس
تدریس کامپیوتر برای طلاب جامعة المصطفی(ص) العالمیه